Είσοδος
Διαχείριση Τραπεζικών Προϊόντων
 

         Optisoft Financial Management - Λογισμικό Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης


                                                                                                                                                   
    Το  Optisoft Financial Management  περιλαμβάνει την ενότητα Bank Account Manager για την    
    αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προϊόντων.

    Μαζί με την διαχείριση του Cash-Flow μπορεί ο καθένας μόνος του να υπολογίσει, πότε θα    
    πληρώσει, πού θα πληρώσει και πόσα, είτε πρόκειται για δάνεια (τόκοι και δόσεις), είτε για επιταγές,
    είτε για πάγιες εντολές ή για οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.
    Μπορείτε να υπολογίστε αυτόματα, ώστε να γνωρίζεται πριν πάτε στην τράπεζα τα πινάκια    
    (αξιόγραφων ή τιμολογίων), τι θα εισπράξετε, τι αναμένετε να εισπράξετε και πότε, αφού η
    εφαρμογή γνωρίζει επακριβώς τι είδους συμβάσεις έχετε κάνει για κάθε τράπεζα που συνεργάζεστε.
    Παράλληλα κάνει αυτόματο έλεγχο των καταθέσεων για κάθε είδους λογαριασμό και σας βοηθά να
    σχεδιάστε σωστά τον ταμειακό σας προγραμματισμό στο μέλλον.
    Ενημερώνεστε άμεσα για τις ημερομηνίες με πιθανό πρόβλημα ρευστότητας και να αποφύγετε
    κάθε πιστωτικό κίνδυνο. 


    Το Bank Account Manager διαχειρίζεται τις προβλέψεις και πραγματοποιηθέντα για:

    Δάνεια (Αναλήψεις, Δόσεις, Τόκοι, Έξοδα)
    Πινάκια (χορήγηση, έξοδα, προμήθεια τράπεζας, υπόλοιπο ποσό για είσπραξη)
    Καταθετικούς Λογαριασμούς (Εισπράξεις, Τόκοι, Πάγιες Εντολές)

    Υπολογίστε τόκους και κάντε σωστές προβλέψεις για  τον  ταμειακό σας  προγραμματισμό  
    σε  κάθε επίπεδο, σε όλα τα νομίσματα της αγοράς, με on line ενημέρωση ισοτιμίας. 

    Συνδέεται με όλα τα ERP της αγοράς.

                 
   
Λειτουργίες & Δυνατότητες

     Τράπεζες
 •    Όλες οι τράπεζες και τα υποκαταστήματα τους καταχωρημένα
 •    Καταγραφή και παρακολούθηση συμφωνιών τραπεζών
 •    Έλεγχος πιστωτικού ορίου τραπεζών κατά όμιλο και συναλλασσόμενο
 •    Ορισμός ημερών Valeur ανά τύπο τράπεζας και είδος καταθετικού λογαριασμού
      Δάνεια
 •    Παρακολούθηση Δανείων ταυτόχρονα σε βασικό και ξένο νόμισμα
 •    Υπολογισμός τόκων δανείων
 •    Υπολογισμός αποπληρωμής κεφαλαίου
 •    Κεφαλαιοποίηση ανεξόφλητων τόκων
 •    Μαζική αλλαγή επιτοκίων δανείων
 •    Ιστορικότητα επιτοκίων κατά τράπεζα και δάνεια
 •    Κινήσεις προβλέψεων με δυνατότητα μαζικής οριστικοποίησης      
        Είδη  Δανείων που δημιουργεί και υπολογίζει:

        Μακροπρόθεσμα 
        * Βραχυπρόθεσμα
        * Ανοικτού Αλληλόχρεου
        * Factoring
        * Factoring εμπιστευτικό
        * Ομολογιακά 
        * Τοκοχρεωλυτικά
        * Υπερανάλυψης

    Πινάκια 
 •     Είδη εξόδων πινακίων ανά τράπεζα
 •     Εκτυπώσεις πινακίων στη μορφή των τραπεζικών εντύπων
 •     Έλεγχος του πλαφόν
 •     Ιστορικό μη αποδεκτών αξιογράφων, τιμολογίων ανα τράπεζα και συναλλασσόμενο
 •     Μαζική επιβεβαίωση εισπράξεων αξιογράφων, τιμολογίων
 •     Άμεση ενημέρωση των επιστρεπτέων επιταγών(πελατών) από τις τράπεζες(συχνότητα και ποσά) 
            Είδη πινακίων που δημιουργεί:

        * Επιταγών
        * Γραμματίων
        * Τιμολογίων

    Καταθετικοί  Λογαριασμοί 
 •     Παρακολούθηση ταυτόχρονα σε βασικό & ξένο νόμισμα
 •     Μαζική αλλαγή επιτοκίων
 •     Δυνατότητα κλιμακούμενου επιτοκίου καθώς & επιτοκίου συνδεόμενου με 
  • διεθνή δείκτη ( Euribor, EKT, κ.α. ) 
 •     Ιστορικότητα επιτοκίων κατά τράπεζα και λογαριασμό
 •     Απόδοση τόκων
 •     Διαχείριση λογαριασμών καταθέσεων εξυπηρέτησης δανείων με 
  • αυτόματη δημιουργία εγγραφών
 •     Είδη εξόδων ανά κωδικό κίνησης 
 •     Πάγιες εντολές
 •     Υπερανάληψη (Overdraft)
 •     Κινήσεις προβλέψεων με δυνατότητα μαζικής οριστικοποίησης  
           Είδη Λογαριασμών που διαχειρίζεται:

        * Ταμιευτηρίου
        * Όψεως
        * Τρεχούμενου
        * Φοιτητικού / Νεανικού
        * Μισθοδοσίας
        * Αγροτικού
        * Συναλλάγματος 
        * Προθεσμιακών καταθέσεων  

     Υπηρεσία Auditing
     
              Ελέγχει τις εγγραφές των Αναλυτικών Λογαριασμών Δανείων και Καταθετικών Λογαριασμών
              Παρουσιάζει τις χρεώσεις που αποκλίνουν από τους όρους σύμβασης (π.χ. διαφορά τόκων)
              αλλά και αυτές που αντιβαίνουν σε νόμους, Εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος και σε
              δικαστικές αποφάσεις.
   
     Νομίσματα
 •       Πολλαπλά νομίσματα
 •       Ισοτιμίες νομισμάτων
 •       Μαζική εισαγωγή ισοτιμιών μέσω internet
 •       Ιστορικότητα ισοτιμιών ανά νόμισμα
     Γενικά
 •      Αργιολόγιο για κάθε χώρα.
 •      Εισαγωγή συναλλασσομένων, αξιόγραφων & τιμολογίων από το excel
 •      Αλλαγή εμφάνισης ( γραμματοσειρές, χρώματα, σκηνικό) & επιλογή γλώσσας

      Εκτύπωση των πινακίων στην μορφή του εντύπου της κάθε τράπεζας
   
    

Στατιστική ενημέρωση (Δυνατότητα σχεδιασμού Στατιστικών Αναφορών απο τον χρήστη)
 • Ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος προυπολογιστικά ή απολογιστικά, κατά τράπεζα και
  είδος δανείου, για υπόλοιπα δανείων, εξόδων, τόκων, τόκων υπερημερίας, επιβαρύνσεων και το σύνολο
  αυτών σε αξίες, ποσοστά και γραφικές παραστάσεις.

 • Ποσό κάλυψης, υπόλοιπο και % πιστωτικού ορίου (πλαφόν) ανά τράπεζα και είδος δανείου.
 • Για πινάκια ( υπόλοιπο από μή καταβολές, εισπραχθείσες επιταγές, άληκτες επιταγές, σε αξίες και ποσοστά,
  έξοδα πινακίου αναλυτικά και σύνολο ).
 • Για καταθετικούς λογαριασμούς ανα ημέρα, εβδομάδα, μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο & έτος 

 • Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.) για κάθε καταθετικό λογαριασμό. 
 • Και συγκριτικός πίνακας Επιτοκίων ανά καταθετικό λογαριασμό.
   

Οφέλη:

    * Άμεση λειτουργία
    * Σωστή παρακολούθση
    * Υψηλή ποιότητα προγράμματος με μικρή επένδυση

                                        ...για να έχετε ΕΣΕΙΣ τον έλεγχο!


Επικοινωνίστε μαζί μας!